با تــــــوأم سمیّـــــــــه جان  

باتوام کهنه رفیقباتوام سمیه جانباتوام بانوی مهرباتوام اسوه ی صبرباتوام اسوه ی نجابتباتوام عزیز دلسمیهسمیه جانمدرکنارت بودن را تجربه میکردم و اینک نبودنت فراق رابه تصویر میکشددیروز خورشید آسمانم به امید مهر تو می تابید و اکنون آتش میزند بر بغض نشسته بر گلویمبی تو با خاطر اتت چه کنم؟؟؟بهار رابه کی سپردی سمیه جان؟محمد عزیزم را به دست کی دادی؟تو که یک لحظه ازبهارومحمد دور نمی شدی عزیز دلمآه سمیهآهای وای من خواهر خوبمبیدار شو عزیزجانمقلمم

ادامه مطلب  

شعر  

شعر و آھنگ بعضی تبلیغات جالبن. اگه مطالب علمی رو ھم انقدر با جذابیت به بچه ھا یاد میدادن، ھمه دانشمند میشدن. الان تبلیغ چای محسن داره از ذھنم میگذره که چند سال پیش از تلویزیون پخش میشد : این چای محسن که میگن کجاست پس؟ تو قوری، تو فنجون؛ رو سینی پیش قندون! .... درسھا انقدر یادم نیست که اینھا یادم مونده

ادامه مطلب  

شعر  

شعر و آھنگ بعضی تبلیغات جالبن. اگه مطالب علمی رو ھم انقدر با جذابیت به بچه ھا یاد میدادن، ھمه دانشمند میشدن. الان تبلیغ چای محسن داره از ذھنم میگذره که چند سال پیش از تلویزیون پخش میشد : این چای محسن که میگن کجاست پس؟ تو قوری، تو فنجون؛ رو سینی پیش قندون! .... درسھا انقدر یادم نیست که اینھا یادم مونده

ادامه مطلب  

شعر  

شعر و آھنگ بعضی تبلیغات جالبن. اگه مطالب علمی رو ھم انقدر با جذابیت به بچه ھا یاد میدادن، ھمه دانشمند میشدن. الان تبلیغ چای محسن داره از ذھنم میگذره که چند سال پیش از تلویزیون پخش میشد : این چای محسن که میگن کجاست پس؟ تو قوری، تو فنجون؛ رو سینی پیش قندون! .... درسھا انقدر یادم نیست که اینھا یادم مونده

ادامه مطلب  

شعر  

شعر و آھنگ بعضی تبلیغات جالبن. اگه مطالب علمی رو ھم انقدر با جذابیت به بچه ھا یاد میدادن، ھمه دانشمند میشدن. الان تبلیغ چای محسن داره از ذھنم میگذره که چند سال پیش از تلویزیون پخش میشد : این چای محسن که میگن کجاست پس؟ تو قوری، تو فنجون؛ رو سینی پیش قندون! .... درسھا انقدر یادم نیست که اینھا یادم مونده

ادامه مطلب  

شعر  

شعر و آھنگ بعضی تبلیغات جالبن. اگه مطالب علمی رو ھم انقدر با جذابیت به بچه ھا یاد میدادن، ھمه دانشمند میشدن. الان تبلیغ چای محسن داره از ذھنم میگذره که چند سال پیش از تلویزیون پخش میشد : این چای محسن که میگن کجاست پس؟ تو قوری، تو فنجون؛ رو سینی پیش قندون! .... درسھا انقدر یادم نیست که اینھا یادم مونده

ادامه مطلب  

شعر  

شعر و آھنگ بعضی تبلیغات جالبن. اگه مطالب علمی رو ھم انقدر با جذابیت به بچه ھا یاد میدادن، ھمه دانشمند میشدن. الان تبلیغ چای محسن داره از ذھنم میگذره که چند سال پیش از تلویزیون پخش میشد : این چای محسن که میگن کجاست پس؟ تو قوری، تو فنجون؛ رو سینی پیش قندون! .... درسھا انقدر یادم نیست که اینھا یادم مونده

ادامه مطلب  

شعر  

شعر و آھنگ بعضی تبلیغات جالبن. اگه مطالب علمی رو ھم انقدر با جذابیت به بچه ھا یاد میدادن، ھمه دانشمند میشدن. الان تبلیغ چای محسن داره از ذھنم میگذره که چند سال پیش از تلویزیون پخش میشد : این چای محسن که میگن کجاست پس؟ تو قوری، تو فنجون؛ رو سینی پیش قندون! .... درسھا انقدر یادم نیست که اینھا یادم مونده

ادامه مطلب  

خوشا آن دمی ...  

حتما نباید شب جمعه یا دوشنبه باشد که دلم برایت بتپد و بگیرد... هر ثانیه من به عشق ت دم و بازدم می کنم...و به یادت نفس می کشم...اصلا دلم می خواهد وقتی اسم ت می آید نفس هم نکشم...دلم می خواهد یک بار روضه خوان  وقتی برایم مکشوف خواند همان دم جان بدهم و ... امان از دلِ تنگ که هر روز می خواهد برایت کنده شود و و ...
امان از بغض های در گلو مانده ی گلویم ارباب... که هر شب از دوریت نفس م را می گیرد...
حسین جان...آرزویم همین ست که فقط یک بار دیگر چشم م به قبه ت بیفتد و نف

ادامه مطلب  

خوشا آن دمی ...  

حتما نباید شب جمعه یا دوشنبه باشد که دلم برایت بتپد و بگیرد... هر ثانیه من به عشق ت دم و بازدم می کنم...و به یادت نفس می کشم...اصلا دلم می خواهد وقتی اسم ت می آید نفس هم نکشم...دلم می خواهد یک بار روضه خوان  وقتی برایم مکشوف خواند همان دم جان بدهم و ... امان از دلِ تنگ که هر روز می خواهد برایت کنده شود و و ...
امان از بغض های در گلو مانده ی گلویم ارباب... که هر شب از دوریت نفس م را می گیرد...
حسین جان...آرزویم همین ست که فقط یک بار دیگر چشم م به قبه ت بیفتد و نف

ادامه مطلب  

خوشا آن دمی ...  

حتما نباید شب جمعه یا دوشنبه باشد که دلم برایت بتپد و بگیرد... هر ثانیه من به عشق ت دم و بازدم می کنم...و به یادت نفس می کشم...اصلا دلم می خواهد وقتی اسم ت می آید نفس هم نکشم...دلم می خواهد یک بار روضه خوان  وقتی برایم مکشوف خواند همان دم جان بدهم و ... امان از دلِ تنگ که هر روز می خواهد برایت کنده شود و و ...
امان از بغض های در گلو مانده ی گلویم ارباب... که هر شب از دوریت نفس م را می گیرد...
حسین جان...آرزویم همین ست که فقط یک بار دیگر چشم م به قبه ت بیفتد و نف

ادامه مطلب  

هشدار به کنکوری ها  

سلاماهای کسی که امسال کنکور میخوای بدی باتوام
امیدوارم در اوج امادگی بتونی سر جلسه کنکور حاضر بشی و نتیجه ی دلخواهتو بدست بیاری.اما این نصیحت برادرانه رو از من قبول کن تا جایی که میتونی و ممکنه سعی کن موقع انتخاب رشته  اولوویتت دانشگاه محل زندگیت باشه بعد هرچه نزدیک تر بهتر و حتما از مشاورا نه برای صرفا انتخاب رشته بلکه برای درک محل تحصیلت کمک بگیر .من خودم با هزار امید و آرزو رفتم رشته ای که بهش علاقه داشتم ولی الان بخاطر فاصله زیاد از خونم

ادامه مطلب  

هشدار به کنکوری ها  

سلاماهای کسی که امسال کنکور میخوای بدی باتوام
امیدوارم در اوج امادگی بتونی سر جلسه کنکور حاضر بشی و نتیجه ی دلخواهتو بدست بیاری.اما این نصیحت برادرانه رو از من قبول کن تا جایی که میتونی و ممکنه سعی کن موقع انتخاب رشته  اولوویتت دانشگاه محل زندگیت باشه بعد هرچه نزدیک تر بهتر و حتما از مشاورا نه برای صرفا انتخاب رشته بلکه برای درک محل تحصیلت کمک بگیر .من خودم با هزار امید و آرزو رفتم رشته ای که بهش علاقه داشتم ولی الان بخاطر فاصله زیاد از خونم

ادامه مطلب  

هشدار به کنکوری ها  

سلاماهای کسی که امسال کنکور میخوای بدی باتوام
امیدوارم در اوج امادگی بتونی سر جلسه کنکور حاضر بشی و نتیجه ی دلخواهتو بدست بیاری.اما این نصیحت برادرانه رو از من قبول کن تا جایی که میتونی و ممکنه سعی کن موقع انتخاب رشته  اولوویتت دانشگاه محل زندگیت باشه بعد هرچه نزدیک تر بهتر و حتما از مشاورا نه برای صرفا انتخاب رشته بلکه برای درک محل تحصیلت کمک بگیر .من خودم با هزار امید و آرزو رفتم رشته ای که بهش علاقه داشتم ولی الان بخاطر فاصله زیاد از خونم

ادامه مطلب  

هشدار به کنکوری ها  

سلاماهای کسی که امسال کنکور میخوای بدی باتوام
امیدوارم در اوج امادگی بتونی سر جلسه کنکور حاضر بشی و نتیجه ی دلخواهتو بدست بیاری.اما این نصیحت برادرانه رو از من قبول کن تا جایی که میتونی و ممکنه سعی کن موقع انتخاب رشته  اولوویتت دانشگاه محل زندگیت باشه بعد هرچه نزدیک تر بهتر و حتما از مشاورا نه برای صرفا انتخاب رشته بلکه برای درک محل تحصیلت کمک بگیر .من خودم با هزار امید و آرزو رفتم رشته ای که بهش علاقه داشتم ولی الان بخاطر فاصله زیاد از خونم

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ احسان خواجه امیری خواب و بیداری  

دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام خواب و بیداری
Download Music Ehsan Khajeh Amiri Khab O Bidari
دانلود آهنگ خواب و بیداری احسان خواجه اميري از آلبوم یه خاطره از فردا
تو رو دیدم نفسم بند اومد خواجه اميري
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ احسان خواجه امیری خواب و بیداری  

دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام خواب و بیداری
Download Music Ehsan Khajeh Amiri Khab O Bidari
دانلود آهنگ خواب و بیداری احسان خواجه اميري از آلبوم یه خاطره از فردا
تو رو دیدم نفسم بند اومد خواجه اميري
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ احسان خواجه امیری خواب و بیداری  

دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام خواب و بیداری
Download Music Ehsan Khajeh Amiri Khab O Bidari
دانلود آهنگ خواب و بیداری احسان خواجه اميري از آلبوم یه خاطره از فردا
تو رو دیدم نفسم بند اومد خواجه اميري
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ احسان خواجه امیری خواب و بیداری  

دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام خواب و بیداری
Download Music Ehsan Khajeh Amiri Khab O Bidari
دانلود آهنگ خواب و بیداری احسان خواجه اميري از آلبوم یه خاطره از فردا
تو رو دیدم نفسم بند اومد خواجه اميري
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

شله امیری ایلام  

استان زیبای ایلام با وسعتی در حدود 20 هزار و 150 کیلومتر مربع در مغرب ایران بزرگ واقع شده است. در واقع، می‌توان ایلام را از نظر وسعت در رده بیست و دوم در میان سایر شهرهای کشور قرار داد. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده و هر ساله میزبان گردشگران بی‌شماری از سرتاسر دنیا می‌باشد. طاق شیرین و فرهاد، آتشکده سیاهگل، کاخ فلاحتی و شهر تاریخی سیروان بخشی از این آثار به جا مانده از دوران گذشته در ایلام می‌باشند. با سفر به این شهر در کنار باز

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت خانه امیری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود پاورپوینت خانه اميري                  پاورپوینت خانه اميري در 145 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد. خانه اميري موقعیت بنا از اغاز تا امروز بنای اميري در در نواب صفوی 9 واقع می باشد. این بنا به در خواست اقای عباس اميري توسط معماران ان موقع ساخته شد.د

ادامه مطلب  

چگونه شرکت «خدمات نظافتی آقای امیری» سفارش بیشتری از سنجاق می‌گیرد؟  

امروز صبح با آقای اميري که از همکاران خوب ماست راجع به ارزشی که کار ما برای مشتری‌ها ایجادمی‌کند حرف‌میزدیم. ایشان صاحب یک شرکت خدماتی است که در زمینه‌های مختلفی مثل نظافت، پرستاری و پذیرایی و غیره نیروهای خوب و متخصص‌ دارد. مثالی که می‌زد جالب توجه است. کلا آقای اميري سعی‌می‌کند هیچ یک از مشتریهایش ناراضی از در بیرون نروند. به همین منظور مثلا یکی از کارهایی که در ضمینه خدمات نظافتش انجام‌می‌دهد این است که همان اول به مشتری می‌گوید ک

ادامه مطلب  

چگونه شرکت «خدمات نظافتی آقای امیری» سفارش بیشتری از سنجاق می‌گیرد؟  

امروز صبح با آقای اميري که از همکاران خوب ماست راجع به ارزشی که کار ما برای مشتری‌ها ایجادمی‌کند حرف‌میزدیم. ایشان صاحب یک شرکت خدماتی است که در زمینه‌های مختلفی مثل نظافت، پرستاری و پذیرایی و غیره نیروهای خوب و متخصص‌ دارد. مثالی که می‌زد جالب توجه است. کلا آقای اميري سعی‌می‌کند هیچ یک از مشتریهایش ناراضی از در بیرون نروند. به همین منظور مثلا یکی از کارهایی که در ضمینه خدمات نظافتش انجام‌می‌دهد این است که همان اول به مشتری می‌گوید ک

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ احسان خواجه امیری به نام نفس  

دانلود آهنگ جدید احسان خواجه اميري به نام نفس با بالاترین کیفیت
پخش به زودی از لوکس صدا …
Download New Music Ehsan Khajeh Amiri – Nafas
 
دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام نفس
متن آهنگ احسان خواجه اميري – نفس
Download New Music Ehsan Khajeh Amiri Download New Music Ehsan Khajeh Amiri Nafas Ehsan Khajeh Amiri nafasاحسان خواجه اميري دانلود آهنگ احسان خواجه اميري دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام نفس دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید نفس از احسان خواجه اميري دانلود آهنگ نفس دانلود آهنگ های اح

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ احسان خواجه امیری به نام نفس  

دانلود آهنگ جدید احسان خواجه اميري به نام نفس با بالاترین کیفیت
پخش به زودی از لوکس صدا …
Download New Music Ehsan Khajeh Amiri – Nafas
 
دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام نفس
متن آهنگ احسان خواجه اميري – نفس
Download New Music Ehsan Khajeh Amiri Download New Music Ehsan Khajeh Amiri Nafas Ehsan Khajeh Amiri nafasاحسان خواجه اميري دانلود آهنگ احسان خواجه اميري دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام نفس دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید نفس از احسان خواجه اميري دانلود آهنگ نفس دانلود آهنگ های اح

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ احسان خواجه امیری به نام نفس  

دانلود آهنگ جدید احسان خواجه اميري به نام نفس با بالاترین کیفیت
پخش به زودی از لوکس صدا …
Download New Music Ehsan Khajeh Amiri – Nafas
 
دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام نفس
متن آهنگ احسان خواجه اميري – نفس
Download New Music Ehsan Khajeh Amiri Download New Music Ehsan Khajeh Amiri Nafas Ehsan Khajeh Amiri nafasاحسان خواجه اميري دانلود آهنگ احسان خواجه اميري دانلود آهنگ احسان خواجه اميري به نام نفس دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید نفس از احسان خواجه اميري دانلود آهنگ نفس دانلود آهنگ های اح

ادامه مطلب  

وارثان شهادت ...  

مدافعان حرم:
روح الله هم به نورالله پیوست ...
✅شهید #روح_الله_اميري دومین شهید مدافع حرم خانواده اميري به برادر شهید مدافع حرمش #نورالله_اميري  پیوست .
این شهید لشکر سلحشور #فاطمیون برای اینکه بتواند در دفاع از حریم اهل بیت شرکت کند مشخصات خود را تغییر داد و با اسم " احسان " برای دفاع از حریم اسلام و حرم عمه سادات عازم به سوره شد و به عنوان فرزند دوم خانواده به درجه رفیع #شهادت نائل گردید.
خانواده شهیدان اميري ساکن شهر #کرج می باشند

ادامه مطلب  

وارثان شهادت ...  

مدافعان حرم:
روح الله هم به نورالله پیوست ...
✅شهید #روح_الله_اميري دومین شهید مدافع حرم خانواده اميري به برادر شهید مدافع حرمش #نورالله_اميري  پیوست .
این شهید لشکر سلحشور #فاطمیون برای اینکه بتواند در دفاع از حریم اهل بیت شرکت کند مشخصات خود را تغییر داد و با اسم " احسان " برای دفاع از حریم اسلام و حرم عمه سادات عازم به سوره شد و به عنوان فرزند دوم خانواده به درجه رفیع #شهادت نائل گردید.
خانواده شهیدان اميري ساکن شهر #کرج می باشند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1