سفارت اسپانیا تحت کنترل چه سازمانی است؟  

تمام سفارتخانه ها و کنسولگری های اسپانیا زیر کنترل سازمانهای زیر می باشید
 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
Sede Palacio de Santa Cruz
Plaza de la Provincia, 1 
28071 Madrid
Teléfono: 0034 913 799 700
 
 
Oficina de Información Administrativa: 
Teléfono: 0034 913 799 600
E-mail: informae@maec.es 
 
 
DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EXTRANJERÍA
Doña Elena Garzón Otamendi
 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL
Don Carlos Antonio Vázquez Ara
 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Don Manuel Alhama Orenes
 
 
C/ Amador de los Rios, 8
28010 - Madrid
Fax: 0034 915 372 968
Fax: 0034 915 372 962
 
 
Secreta

ادامه مطلب  

 

   وای بر دلم   در آن شبی  که صدای شُرشُر باران بیاید و    نیاید صدای دل انگیز تو  گویمت تا بدانی     صدای باران، دم است و   بازدم  صدای نفس های تو     هر دو را می خواهم      برای   تپیدن قلبم  باران را در کنار تو    "مریم ... شیرین ناز"

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1